Daňové priznanie a spôsoby jeho podania

Daňové priznanie a spôsoby jeho podania

Každý daňovník je povinný podať daňové priznanie, kto za rok zarobil minimálne polovicu nezdaniteľného minima. Táto suma sa každým rokom mení, pohybuje sa okolo 1900 eur. Avšak, daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. Je to povinnosť fyzickej či právnickej osoby, ktorá sa vykonáva vo vzťahu k štátu. Účelom daňového priznania je priznať príjmy, ktoré podliehajú dani stanovenej štátom. Pokiaľ vznikne daňový nedoplatok, fyzická alebo právnická osoba ho odvedie štátu prostredníctvom daňového úradu. Daňové priznanie sa vzťahuje k určitému obdobiu, zvyčajne ku kalendárnemu roku. Do zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane príjmov oslobodený.  Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a neuplatní postup, príjmy ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je daňovníkom, ktorý používa výhody podľa medzinárodného práva.

Dokedy podávame daňové priznanie ?

Daňové priznanie má dva typy A a B
Podanie daňového priznania cez internet je obľúbené

Do 31. marca je potrebné prísť na daňový úrad s tlačivom, tento dátum je všeobecne známy. Aj napriek tomu úrady zažívajú najväčší nával ľudí v posledný týždeň. Pokiaľ sa daňovník oneskorí, hrozia mu sankcie.

Ktoré príjmy nie je potrebné uvádzať ?

Je potrebné uvádzať všetky zdaniteľné príjmy, avšak výnimkou sú tie, ktoré sú už daňovo urovnané, napríklad bankové úvery, dividendy (keďže tieto príjmy nepatria medzi zdaniteľné príjmy).

Typy daňových priznaní

Priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné obdobie dosiahol príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania na základe dohody o výkone práce mimo pracovného pomeru. Týka sa všetkých zamestnancov, ktorých vedľajší príjem presiahol polovicu nezdaniteľného minima.

Priznanie typu B sa týka živnostníkov a iných podnikateľov. Daňové priznanie typu B podáva daňovník, pokiaľ za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol príjem z podnikania, príjem z prenájmu nehnuteľnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo iný príjem ako napríklad z predaja nehnuteľnosti, z nepeňažnej výhry alebo z vyplatenia podielového listu.   

Môžem požiadať o vrátenie daní?

Pokiaľ ste boli v minulom roku zamestnaný a váš zárobok neprekročil 1 915,01 eur, môžete požiadať o vrátenie zaplatených daní v daňovom priznaní. V tomto prípade podáte daňové priznanie typu A, pričom o vrátenie preplatku požiadate priamo v daňovom priznaní.

Viac nápomocných informácii nájdete na stránke https://www.mojedane.sk